HGBF 1/144 LR-01 ミセス ローエングリン子
[HGBF 1/144 LR-01 Mrs. Loheng-rinko]